Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler  T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI OCAK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
 
Gündem No   :  97509404-301.03-1/1                 Toplantı Tarihi : 08/01/2018 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                    Toplantı Saati   :18.00
 
I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. ESHOT Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda çalışanlar verdikleri dilekçelerle yargı kararları ve Meclisimizin ilgili kararlarını örnek göstererek, diğer Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeli de bu yönde hareket ederek dava açmakta olup; devam eden ve açılacak davaların önlenmesi adına ve sonraki mahkeme masraflarından muaf olmak amacıyla ESHOT Genel Müdürlüğünde Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda çalışan 37 personele dava açıp açmadığına bakılmaksızın 2018 yılı için 200,00-TL aylık brüt maktu fazla çalışma ücretinin tespiti ve ödenmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Memur Per.Şb.Md.7856)
2. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZDENİZ A.Ş.'nin 28/12/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 61.250.000,00-TL'den 30.000.000,00-TL arttırılarak 91.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZDENİZ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%5’ine tekabül eden) 1.500.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Muh.Şb.Md.10874)
II. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Bayraklı Höyüğü (Smyrna) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı içersinde kalan ancak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 29/09/2015 tarihli ve 3431 sayılı ve 27/11/2015 tarihli ve 3880 sayılı Kararları ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 1971 ada, 3 parsel ve 1973 ada, 7 parselinde kayıtlı taşınmazların, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve konut alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.298639)
  
 
   Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..