27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'', evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesini hükme bağlamıştır.
 
Mevzuat gereği; İzmir metropol alan sınırları içinde evsel katı atıkların transfer ve bertaraf hizmetini yürütmekte olan belediyemiz söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlemiş, bu maliyetlerden Çevre Temizlik Vergisi gelirleri düşülmüş ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün hane bazında tespit ettiği abone sayıları dikkate alınarak “Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri” hazırlanmıştır.
 
2012 yılı tarifeleri Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14/12/2011 tarih ve 1065 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve söz konusu bedeller Ocak 2012 ayı itibariyle, 2013 yılı için belirlenen tarifeler ise Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/12/2012 tarih ve 1116 sayılı kararı ile  2013 Ocak ayı itibariyle su faturalarında tahsil edilmeye başlanmıştır.


Tarife Bedellerine İlişkin Sunuş Yazısı
 (pdf 206 KB)
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..