Körfez Denetimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerek ihbar gerekse rutin denetimleri ile deniz kirliliğine neden olabilecek problemleri tespit ederek; ilgili kurum/kuruluşlarla koordineli çalışarak kirliliğe neden olacak sorunları ortadan kaldırıyor.

Yüzeysel Kirlilikle Mücadele 

Deniz yüzeyinde biriken atıklar, daha önceki yıllarda sadece gerektiğinde toplanırken, 2000 yılından itibaren çalışmalar düzenli hale getirilmiş, konu ile ilgili olarak gerekli ekip ve ekipmanlar sağlanarak çalışmalar koordinasyon içinde ve rutin olarak titizlikle sürdürülmeye başlanmıştır.

Körfezden, 2002 yılında 112 ton, 2003 yılında 190 ton, 2004 yılında 183 ton, 2005 yılında 317 ton, 2006 yılında 515 ton, 2007 yılında 439 ton, 2008 yılında 483 ton, 2009 yılında 724 ton, 2010 yılında 646 ton, 2011 yılında 768 ton ve 2012 yılında 1500 ton, 2013 yılında   2074, 2015 yılında  2250  ton yüzer çöp toplanmıştır. 2016 yılı Haziran ayına kadar da 700 ton yüzer çöp toplandı. 

 
Körfez Su Kalitesinin İzlenmesi
Büyük Kanal Projesi’nin devreye girmesinden sonra su kalitesinin izlenmesi amacıyla İzmir Körfezi’nde belirlenen 11 adet istasyondan 2001 yılından bu yana düzenli olarak deniz suyu numuneleri alınarak Hıfzısıhha Enstitüsü veya İZSU Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında, askıda katı madde, toplam koliform ve fekal koliform analizleri yapılmak üzere gönderilmekte ve alınan sonuçlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. 

Askıda Katı Madde(AKM) parametrelerinin değerlendirilmesi, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Fekal Koliform ve Toplam Koliform parametresinin değerlendirilmesi ise 09.01.2006 tarih ve 26048 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir. 

Deniz yüzeyinde biriken atıklar, daha önceki yıllarda sadece gerektiğinde toplanırken, 2000 yılından itibaren çalışmalar düzenli hale getirilmiş, konu ile ilgili olarak gerekli ekip ve ekipmanlar sağlanarak çalışmalar hergün rutin olarak koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmeye başlanmıştır.
 
Elde edilen analiz sonuçları sayfamızdaki bu linkten  yayınlanmaktadır. 

Hava Kirliliği  Ölçümleri 
Kent içinde hava kirliliğinin tespiti amacıyla hava kalitesi ölçüm istasyonlarının kurulması ve işletilmesi:İzmir ili hava kirliliğinin ölçümü için kurulan 3 adet (Bornova, Karşıyaka, Güzelyalı olmak üzere) tam otomatik cihazlardan oluşan (kükürtdioksit, tozluluk) hava kirliliği ölçüm istasyonları 1997 Ocak ayından itibaren 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır.

Ayrıca 1998 yılı Temmuz ayında mevcut 3 ölçüm istasyonuna ilave olarak kükürtdioksit ve tozluluk ölçümlerinin yanında azotoksitlerve karbonmonoksit parametlerinin de  ölçümünün yapıldığı bir istasyon Alsancak bölgesinde faaliyete geçirilmiştir. Söz konusu istasyonda 2010 yılı itibariyle PM,CO, SO2 ve O3 NOx ölçülmektedir.2008 yılında Çiğli ve Şirinyer'de ve 2009 yılında Bayraklı'da hava kalitesi ölçüm istasyonları faaliyete geçirilmiştir. 2016 yılı itibariyle Karşıyaka ,Alsancak, Bornova, Güzelyalı ve Bayraklı Ölçüm İstasyonlarında ( SO2 ,Tozluluk , NOX, CO), Şirinyer ve Çiğli Ölçüm İstasyonlarında (S02,Tozluluk) parametrelerinin ölçülmektedir.
Ayrıca  mobil(gezici) hava kalitesi izleme istasyonu ile il merkezinde ve ilçelerde hava kirliliği ölçümleri yapılmaktadır.
 
Tüm istasyonlardan alınan ölçüm sonuçları, anlık olarak merkezdeki bilgisayardan izlenmektedir. Yeni hava kirliliği ölçüm istasyonlarının da hizmete alınmasıyla ilimiz hava kirliliği izleme çalışmaları artarak devam edecektir. 
 
Karşıyaka Ölçüm İstasyonu( SO2 ,Tozluluk , NOX, CO)
Bornova , Güzelyalı ve Bayraklı Ölçüm İstasyonları( SO2 ve Tozluluk, NOX, CO )
Şirinyer ve Çiğli Ölçüm İstasyonu (S02,Tozluluk) ölçümleri yapılıyor.

Kentimizin hava kalitesi değerlerini dilerseniz bu linkten ve havaizleme.gov.tr adresinden izleyebilirsiniz.
 
    
 
 

Dilerseniz Sağlık Bakanlığı'nın özellikle lodos rüzgarının sert hissedildiği günlerde baca tepmelerinden kaynaklı karbonmonoksit gazı zehirlemesinin önüne geçilmesi amacıyla hazırladığı bilgilendirme sayfasını inceleyebilir;  ilgili linkteki sayfa sonununda yer alan baca zehirlenmelerine karşı  önerileri de değerlendirebilirsiniz. .  

Hava Kirliliği Denetimleri
Hava Kirliliği Denetim Ekibi; İzmir ili mücavir alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki doğrultusunda il içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve mevcut kirliliğin en aza indirilmesi konusunda denetim ve proje çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Kent içinde konut ısınmasından kaynaklanan mevcut kirliliğin en aza indirilmesi konusunda rutin ve şikayet kaynaklı denetimler; şehir içinde kullanılacak yakıt kalitesi ve yakma saatleri belirlenmektedir. 13.01.2005 tarih ve 25699 Sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği ve her yıl Mahalli Çevre Kurul Kararları doğrultusunda her yıl kış sezonunda şehir içi devriye ekipleri gece ve gündüz kazan-baca bakım ve temizliklerinin yapılması, yakma saatlerine uyulması, kazanların ateşçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yakılması, kaloriferli apartmanlarda ve kömür depolarında bulunan kömürlerin "Satış İzin Belgeleri"nin kontrollerinin yapılması ve bu kömürlerin kalite kontrollerinin yapılması amacıyla numuneler alınması çalışmalarını sürdürmektedir.

Hava kirliliği uyarı eşiğinin aşılmaması için, kentimizin kirlilik kaynaklarına uygun bir dizi önlemlerin sürdürülmesine ihtiyaç duyuluyor.

♦Konutlara; satış izin belgeli üreticilerden veya katı yakıt satıcısı kayıt belgeli satıcılardan yakıtın alınması,
♦Denetimler sırasında satın alınmış ürünün fatura, perakende satış fişi, sevk irsaliyesi veya kantar fişinin ibraz edilebilmesi,
♦Konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kalorifercinin çalıştırılması,
♦Konut baca temizliğinin düzenli olarak yaptırılması ve gerektiğinde bu denetim raporlarının ibraz edilebilmesi,
♦Yakıt niteliğinde olmayan (boyalı, cilalı tahta, lastik, plastik, kömür torbası vb) malzemelerin yakılmaması, tutuşturma amaçlı sadece odun kullanması,
♦Kaloriferlerin dış ortam sıcaklığının 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde yakılmaması,
♦Çif kapı numarası sahip konutlarda kazanın;
♦Sabah 05:30'dan itibaren 5 saat, akşam 16:00'dan sonra 6 saat
♦Tek kapı numarasına sahip konutlarda ise;
♦Sabah 06:30'dan itibaren yine 5 saat, akşam 17:00'dan itibaren de 6 saat yanar halde tutulması,
♦Yaz aylarında sıcak su temini amacıyla kalorifer kazanının yakılmaması
♦Çevreyi korumak, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için konutların iç ortam sıcaklığının 20 derece olması için gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.


Yapılan uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almayan apartmanlara ve satıcılara ve kömür firmalarına 2872 sayılı Çevre Kanununun değişiklik yapılmasına dair (5491 sayılı kanunun 9. maddesiyle değişik) 12. maddesine istinaden çıkartılan 29.06.2006 tarih ve 7530 sayılı Genelge (2006/19) uyarınca Belediyemize verilen yetki devrine istinaden cezai işlem uygulanmaktadır. Birimimize iletilen ısınma amaçlı kullanılan bacalardan kaynaklanan şikayetlerin değerlendirilmektedir.

Gürültü Denetimi
Her türlü işyerinden ve işyeri niteliğinde olmayan kullanımlardan (konut vb.) kaynaklanan gürültü ile ilgili şikâyetler, yürürlükteki yönetmelik kapsamında yerinde değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. 

 


İşyerlerinin G.S.M. Ruhsatlandırılmaları aşamasında veya G.S.M. Ruhsatı olan işyerlerinden gelen gürültü şikayetleri ile ilgili olarak talep edilen Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu talebine istinaden yürürlükteki yönetmelik kapsamında yerinde gürültü denetim ve incelemesi yapılmaktadır. Kurulması Planlanan işletmeler ile ilgili olarak tarafımıza sunulan ÇED Dosyalarının Akustik Raporları ve Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporları incelenip değerlendirilerek gerekli raporlar hazırlanmaktadır. Gerektiğinde planlanan tesis ve/veya işletmenin yeri yerinde gürültü ve titreşim yönünden yerinde incelenmektedir.

İzmir ilinin Karayolu trafiği gürültüsü ile ilgili olarak Stratejik Gürültü Haritalarının hazırlanmasında gerekli çalışmaları yapmaktadır. Karayolu trafiği kaynaklı gürültü şikayetleri yerinde incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

İzmir  karayolları ve demiryolları gürültüleri hakkında stratejik Gürültü Haritalarının hazırlanması 30.12.2015 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu bu haritaların incelemesi devam etmektedir. Yapılan bu incelemelerin sonucunda yürürlükteki çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetimi ve yönetmeliğince belirtilen sınır değerlerin aşımlarının söz konusu olduğu yerlerde gürültü azaltımına yönelik olarak 31.12.2017 tarihine kadar eylem planları belirlenecektir. Ayrıca İzmir ilindeki Karayolları ve Demiryolları kaynaklı gürültü şikayetleri yerinde incelenip gerekli değerlendirmeler yapılmakta ve raporları yazılmaktadır.

Özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik kapsamında, kurulacak olan özel hastaneler ile ilgili olarak değerlendirilmek üzere ekibimize gelen evraklar, yerinde değerlendirilip raporları hazırlanmaktadır.

Haşere Mücadelesi ve İlaçlama

Yıl boyunca haşerelere karşı mücadele çalışmalarımız 23 ayrı ekip ile İzmir genelinde açık alanlarda belirli bir program dahilinde periyodik olarak yapılmaktadır.
 
 
 
Kent zararlıları olarak tanımlanan halk sağlığı ve huzurunu bozan sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi vektör (hastalık taşıyıcı) popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden bulaşabilecek sıtma, tifo, tifüs, kolera, ensefalit, sarıhumma, batı nil ateşi vb. gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesi, biyosidal ürün listesinde yer alan ürünler ile bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleri kullanılarak çevre ve toplum sağlığının korunması amaçlanmaktadır.
 
 

Bulaşıcı hastalık risklerine karşı okullarda ve toplu taşım araçlarında dezenfeksiyon işlemi düzenli olarak yapılmaktadır.

HAŞERE MÜCADELE BİRİMİ TEL: 293 37 14 – 293 37 15
    
Hemşehri İletişim Merkezi
Tel : 444 40 35
Faks : 446 48 18
E-posta : 
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..