• PROJELER


Tarihi Mirasımızı Koruyor ve Yaşatıyoruz > Arkeolojik Alanlar
Agora ve Çevresi Koruma, Geliştirme ve Yaşatma Projesi

Bu proje ile Agora ve çevresindeki niteliksiz yapıların ortadan kaldırılması, bilimsel kazı  alanının sınırlarının genişletilmesi, arkeolojik alan içerisinde kalan nitelikli yapıların bilimsel  çalışmaları ve turistik faaliyetleri destekleyecek doğrultuda restorasyonu,  arkeolojik kültürel ve  mimari mirasın gün yüzüne çıkarılması, arkeolojik kazı alanının algılanabilirliğinin ve kent  yaşamıyla bütünleşmesinin sağlanması ve Antik Smyrna Agorası’nın turizm potansiyelinin  artırılması amaçlandı.


Proje;  planlama, kamulaştırma, basit bakım narım, restorasyon ve yeniden işlevlendirme ve  çevre düzeni çalışmalarını kapsayan dört alt bölümden oluşuyor.

Planlama Çalışmaları

1/1000 Ölçekli Agora ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı
Agora ve çevresini koruma, sağlıklaştırma ve kentsel yaşamla kültürel bir canlılık içinde bütünleştirmek amacıyla 2001 yılında başlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Agora ve Çevresi Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı, Konak Belediye Meclisi’nin 06.05.2005 tarih ve 50/98 sayılı kararı, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.06.2005 tarih ve 645 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2005 tarih ve 05.702 sayılı kararı ile onandı.

Kamulaştırma Çalışmaları

Koruma amaçlı emar planı doğrultusunda, kazı alanının görünürlüğünü artırmak, sınırlarını genişletmek ve kent ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla başlatılan kamulaştırma çalışmaları beş etap olarak kurgulandı.  Tamamlanan dört etap kapsamında yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde 110 parselin tapusu alındı  ve yıkımları gerçekleştirildi.. Belediyemiz öz kaynakları ile yürütülen bu çalışmada 33 milyon TL kamulaştırma bedeli ödendi.
Beşinci etap çalışmalarında ise , halihazırda 2.574,33 metrekarelik 19 kadar parsel için  3 milyon TL kamulaştırma bedeli ödendi.

Kamulaştırma ve yıkımlarla Antik Smyrna Kazı Alanı İkiçeşmelik Caddesi ile bütünleşmiş, bilimsel kazı alanı sınırları yaklaşık üç katına yaklaşırken, gerçekleştirilen kazı çalışmalarında birçok mimari buluntu ortaya çıkarıldı.

Basit Bakım Onarım, Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Çalışmaları

7339 Ada 7, 8, 9 ve 10 Parsellerde Yer Alan Yapının Restorasyonu

7339 ada, 7,8,9,10 parseller üzerinde yer alan yapı kuzeyde bulunan ana yapı ve güneyde yer alan dönem eki yapıdan oluşmaktadır. Ana yapı, dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Üstü teras şeklinde tasarlanmıştır. Terasın kuzeydoğu köşesinde seyir balkonu diyebileceğimiz bir balkon daha bulunmaktadır. 

 
Ana yapı, aslına uygun olarak Agora Müze Evi fonksiyonuyla restore edilecek. Kare planlı dönem eki olan yapının yalnızca batı ve güney duvarı kısmen sağlamdır. Doğu ve kuzey yöndeki duvarlarının çok az bir kesimi günümüze ulaşabilmiştir. Duvarlar korunarak yeni bir çelik konstrüksiyon yapı duvarların içine inşa edilecektir.


Çeşitli atölye çalışmalarının yapılabileceği çok amaçlı bir salon kullanımı ile restorasyon sonrasında hizmet vermesi planlanmaktadır. Bu kapsamla hazırlanan restorasyon projesi, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2011 tarih ve 5930 sayılı kararı ile onaylandı. Uygulama ihalesi tamamlanan yapı 2012 Aralık ortalarında yer teslimi yapılan işin 240 günde tamamlanması planlanıyor.

385 Ada 90 Parselde Yer Alan Yapının Restorasyonu

Agora Kazı Evi projesinde yeniden yaşam bulan 19 yy. yapısı farklı etnik grupları barındıran bir bölgede,  dış sofalı, tek çıkma köşk odalı ve pahlı tipolojisi ile bir Türk evidir. Köşe parselde yer alması nedeniyle iki yola cephesi olan 90 parseldeki söz konusu yapının, zemininde bir ahır, kiler, taşlık ve üç oda yer almaktadır. Ahır mekanı esasen yola bakan bir oda iken, daha sonraları dışarıdan kapı açılarak ahıra çevrildiği anlaşılmaktadır. Ailenin gündelik yaşamda ise bir biri içinden geçilen iki odayı kullandığı sanılmaktadır. Zemin katta yer alan diğer odanın ise yola açılan bir penceresi vardır.

Ayrıca yapının zemininde bu odalara dağılımı sağlayan sofa ve taşlık da yer almaktadır. Bahçede ise tuvalet ve müştemilat diye adlandırılan bölümün ise zaman içinde kiler, ahır, banyo, odunluk, mutfak gibi fonksiyonları aynı anda veya dönüşümlü olarak yerine getirdiği anlaşılmaktadır. Yapın üst katında ise yedi adet oda olduğu anlaşılmaktadır.1940 sonrası bu bölgedeki yapıların birçoğu gibi önce bekar evi olarak oda oda, sonrasında iç göçle gelen ailelere konut olarak kiraya verilmiş ve daha sonra da ayakkabı imalatçıları için iş yeri olarak kullanmıştır. Bu dönemde yapıya birçok gelişigüzel ve niteliksiz ek yapılmış, mevcut mekanlar dahi bölünmüştür.  Belediye tarafından çevre kirliliğine sebep olan bu bölgedeki iş yerleri kaldırmış ama bu sefer de defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar yapıya daha fazla zarar vermiştir. Yapı terk edildikten sonra bir yangın geçirmiş ve ardından Agora ve Çevresi Koruma, Geliştirme ve Yaşatma Projesi kapsamında kamulaştırılmıştır.

Agora ve Çevresi Koruma, Geliştirme ve Yaşatma Projesi kapsamında; İzmir 1 numaralı K.T.V.K. Kurulunun kararıyla arkeolojik eserlerin ortaya çıkartılabilmesi için bölgedeki tüm niteliksiz yapılar yıkılırken, 90 parselde yer alan bu yapının kazı evi olarak restore edilmesine karar verilmiştir.
Yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra kazıda ele geçen eserler için envanterleme, konservasyon, kataloglama ve depolama gereksinimlerine yanıt verecek üniteler oluşturmuştur. Yapının yeni işleve yönelik düzenlemesinde, araştırmacıların çıkarılan eserler hakkında bilgi toplayabilmelerini sağlayacak bir kütüphane de yer almakta ve kazı çalışmaları bünyesinde görev yapan farklı üniversite ve disiplinlerden yerli ve yabancı akademisyenlerin konaklama gereksinimlerini karşılayacak mekanlar yaratılmıştır.


“Agora Kazı Evi Projesi” ile 90 parselde yer alan bu sivil mimari örneği, hem döneminin özelliklerini sergileyen bir mimari eser olarak korunacak hem de  “Yeni Smyrna” kazılarına hizmet ederek anlamlı bir işlevle tarihe destek verecektir.

Çevre Düzeni Çalışmaları


Smyrna Agorası Ören Yeri Güvenlik Duvarı ve Giriş Yapısı Projesi
Kamulaştırma ve yıkım çalışmaları neticesinde, kentin tarih akslarından biri olan ve yüksek kullanım yoğunluğuna sahip İkiçesmelik Caddesi ile bütünleşen Antik Smyrna Kazı Alanının güvenliğini sağlamak amacıyla bir duvar ve ayrıca ulaşım, otopark, mevcut doku ve yaya akışları ile bütünleşme ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir noktada konumlandırılan giriş yapısı tasarlandı.

Önerilen duvarın arkeolojik alanı gizlemeyen, geçirgen özellikte olması ve taşıyıcı sistemini kendi oluşturduğu desen içinde eritip kesintisiz ve süreklilik oluşturan bir yer üç boyutlu bir kentsel mobilyaya dönüşen, hem kentlilerin hem ziyaretçilerin dinlenmelerine imkân veren, bu nedenle arkeolojik alanın deneyimlenmesinde etkin rol üstlenen bir mimari öge olarak ele alınmıştır. İmalatın gerçekleşeceği alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle, duvar yerden yükseltilerek zeminden bağımsız bir etki yaratıldı.

Smyrna Agorası Güvenlik Duvarı Projesi İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.11.2012 tarih 891 sayılı kararı ile onaylandı.Smyrna Agorası Güvenlik Duvarı Projesi Izmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.11.2012 tarih 891 sayılı kararı ile onaylandı. “İzmirTarih” Projesi

Katılımcı grubunu tarihçi, mimar ve şehir plancısı, esnaf, işadamı ve akademisyenlerden  oluşturduğu İzmirlilerin Tarihle İlişkisini Güçlendirme Projesi “İzmirTarih” ile yaklaşık 300 hektarlık Agora – Kemeraltı – Kadifekale  aksının  yeniden ayağa kaldırılması, fonksiyon yüklenmesi ve çekim merkezi olabilmesi amacıyla; sivil mimari örneklerini ve çevresini rehabilite edilirken  tarihi doku korunacak.


Antik Smyrna Agorası, Kadifekale ve Antik Tiyatro, Jeolojik Sakıncalı Alan, Ege Medeniyetleri Müzesi, Tarihi Merkez - Yeni Kent Arakesiti, İmalat Yoğunluklu Ticaret Bölgesi, Tarihi Oteller Bölgesi, Anafartalar Caddesi Ticaret Aksı, Kapılar- Basmane arası konut bölgesi, Niteliksiz Yapı Yoğunluklu Bölge, Tescilli Konut Yoğunluklu Bölge, Kadifekale -Agora Arası Konut Dokusu olarak 12 bölümden oluşan alanda; butik oteller, tasarım sokakları, inovasyon merkezleri, Ege Mutfakları Sokağı gibi yaşam alanlarını içerecek uzun soluklu bir çalışma hayata geçirilecek.FOÇA YEL DEĞİRMENLERİ RESTORASYONU

Üç yel değirmenin bulunduğu alandaki değirmenlerden ikisi 19. yüzyıla, orijinal yapısındaki öğütme sisteminin aynısının kurulacağı bir buğday öğütme değirmeni ise 18. yüzyıla ait. Değirmenlerin bulunduğu tepenin üzerinde, antik çağda Ana Tanrıça’nın (Kybele) kutsal alanı bulunmaktaydı.
 

Foça'daki Tarihi yel değirmenlerinin restorasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Foça Kazıları Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kazı Başkanlığı ile imzalanan protokol doğrultunda; desteklediği kazı ve restorasyon çalışmaları  Antik Phokaia kenti kazılarına desteğiyle Foça’yı dünyadaki önemli ören yerlerinden birisi haline getirmeyi hedefliyor. Antik Phokaia Kenti’nin kalıntıları üzerinde kurulan ilçede Prof. Dr. Ömer Özyiğit başkanlığında sürdürülen çalışmalarla birlikte İyon uygarlığından günümüze birçok unsur gün yüzüne çıkarılarak bilimin ve turizmin hizmetine sunuluyor.

                                              
 
KADİFEKALE – ANTİK ROMA TİYATROSU

Kadifekale’nin korunması ve Antik Tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından  hazırlanan ve İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli Kadifekale-Tiyatro ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı ile kentin gecekondu alanları arasında sıkışıp kalmış en önemli kültür miraslarından Kadifekale – Antik Roma Tiyatrosu ve çevresinin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması sağlanmış olacak.
                       
 

Kadifekale – Tiyatro ve çevresinin arkeolojik ve tarihsel kimliğinin ortaya çıkarılarak korunması, bu bölgenin kentle bütünleştirilerek yaşatılmasını sağlamak amacıyla 2002 yılında başlayan 1/1000 ölçekli Kadifekale – Tiyatro ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı, İzmir 1 Numaralı K.V.T.V.K.B.K’nun 07.02.2008 tarih ve 2958 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2008 tarih ve 01.684 sayılı kararı ile onanmıştır. Kamulaştırma ve yıkım çalışmaları halen sürüyor.

Kadifekale Surları Onarılıyor

M.Ö. 334 yılında Pagos Dağı’nda Makedonya kralı Büyük İskender’in isteği üzerine yaptırılan Kadifekale, hazırlanan proje ile tekrar ayağa kaldırılacak.

Kadifekale sur duvarlarının restorasyon uygulama çalışmaları halen sürüyor. Ayrıca Kadifekale Surları içerisindeki şapel ve sarnıcın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanmış Koruma Kurulu onayı beklemektedir. Onama süreci tamamlandıktan sonra restorasyonların yapılması ve  kente kazandırılması hedeflenmiştir.

     
Tarihçesi


186 m. yüksekliğindeki Pagos Dağı eteklerinde bir tepe üzerinde bulunan kale, ilk defa MÖ.334 yılında Anadolu’yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya Kralı Büyük İskender’in (MÖ. 356–323) isteği ile yapıldı. Kale, Roma döneminden sonra Ortaçağ’da Timur orduları tarafından 1402’de tahrip edildi, bunu İzmir’deki 1668 yılında olan deprem izledi. Kale’den günümüze pek az kalıntı gelebildi. Günümüze gelebilen kalıntılar, daha çok Ortaçağ’a ait. Ortaçağ kale duvarlarının altında yapılan araştırmalarda ise Helenistik döneme (MÖ. 330-MS. 20) ait duvar kalıntıları ile karşılaşıldı. Günümüze gelen kalıntılardan, kalenin moloz taş, kesme taş ve tuğladan yapıldığı anlaşılıyor.

Kadifekale’den günümüze, yalnızca kalenin batısındaki beş kulesi ile güneyindeki duvarlarından bir bölümü kaldı. Bunlara dayanılarak, kalenin uzunluğunun 6 km. olduğu ve sur duvarlarını destekleyen kulelerin 20–35 m. yüksekliğinde olduğu anlaşılıyor. Kalenin bunun dışında kalan doğu ve kuzey kısımları tamamen yıkılmış durumda. Kale içerisinde ise bir dehliz ve bir de su sarnıcı kalıntısı görülüyor.
Kadifekale surlarının bir bölümünün, Çelebi Mehmet tarafından yıktırıldığı biliniyor. Yalnızca Doğu yönündeki surlardaki rektangonal (çok iri taşlar) parçalardan bir iki adedi, Basmane Garı’ndan Tilkilik’e uzanan ve Altınpark’a giden yolun başında bulunuyor.

KAZILARA DESTEK VERİLİYOR

Uzun bir dönem personel, malzeme ve teçhizat desteği sağlanan Antik Phokaia Kenti ve Antik Smyrna Kenti kazılarına 2012 yılı başından itibaren maddi destek sağlanıyor.Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..